ขอแสดงความยินดีกับคุณเรวัต สุนทรวิภาต กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับ เข้าคัดเลือกเรียนในหลักสูตรใหญ่ของสถาบันพระปกเกล้าคือหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ขอแสดงความยินดีกับคุณเรวัต สุนทรวิภาต กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับ เข้าคัดเลือกเรียนในหลักสูตรใหญ่ของสถาบันพระปกเกล้าคือหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ขอแสดงความยินดีกับคุณเรวัต สุนทรวิภาต กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับ เข้าคัดเลือกเรียนในหลักสูตรใหญ่ของสถาบันพระปกเกล้าคือหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ทาง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณเรวัต สุนทรวิภาต กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับ เข้าคัดเลือกเรียนในหลักสูตรใหญ่ของสถาบันพระปกเกล้าคือหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือ ปปร. ด้วยความยินดียิ่ง