มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิถีธรรม วิถีไทยในบริบทสากล วิถีสากลใต้ร่มพระศาสดา “ใต้ร่มโพธิธรรม วิสาขบูชาโลก” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิถีธรรม วิถีไทยในบริบทสากล วิถีสากลใต้ร่มพระศาสดา “ใต้ร่มโพธิธรรม วิสาขบูชาโลก” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิถีธรรม วิถีไทยในบริบทสากล วิถีสากลใต้ร่มพระศาสดา “ใต้ร่มโพธิธรรม วิสาขบูชาโลก” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.2559

เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2559 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิถีธรรม วิถีไทยในบริบทสากล วิถีสากลใต้ร่มพระศาสดา “ใต้ร่มโพธิธรรม วิสาขบูชาโลก” เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมเบญจรัตน์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. ลานอเนกประสงค์ มจพ. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย (1) นิทรรศการ “ใต้ร่มโพธิธรรม วิสาขบูชา” (2) กิจกรรมวิถีทำสู่สุขภาพกาย-ใจดี (3) ปุจฉา ใต้ร่มโพธิธรรม (4) ธรรมะโดนๆ (5) จำหน่ายหนังสือและสื่อธรรมะ (6) สานเสวนาธรรม เรื่อง “อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข” (7) สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ตามวิถีชาวพุทธ (8) กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว และพระอรหันตธาตุ รวมทั้งเจริญจิตภาวนา สมาธิ และเดินจงกรม