งานฉลองวันคล้ายวันเกิด 80 ปี ให้กับรศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

งานฉลองวันคล้ายวันเกิด 80 ปี ให้กับรศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

งานฉลองวันคล้ายวันเกิด 80 ปี ให้กับรศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด 80 ปี ให้กับรศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช โดยในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ท่านอธิการบดีฯ ดร.สุรพล ชามาตย์ ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ เข้าร่วมงาน