ขอแสดงความยินดีกับดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับมติจากที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม” (ซี10) นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง