คณะกรรมการนโยบายและแผน มีมติอนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประดิษฐานเหนือตัวอักษรชื่อสมาคมศิษย์เก่าฯ

คณะกรรมการนโยบายและแผน มีมติอนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประดิษฐานเหนือตัวอักษรชื่อสมาคมศิษย์เก่าฯ

คณะกรรมการนโยบายและแผน มีมติอนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประดิษฐานเหนือตัวอักษรชื่อสมาคมศิษย์เก่าฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการนโยบายและแผน มีมติอนุญาตให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประดิษฐานเหนือตัวอักษรชื่อสมาคมศิษย์เก่าฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบเอกสารแนบ และอนุญาตให้ติดตั้งป้ายชื่อของสมาคมศิษย์เก่าฯ ดังกล่าว บริเวณพื้นที่ด้านขวาของอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี