สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ALUMNI ASSOCIATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

คลิปเพื่อแนะนำการประกอบและติดตั้งตู้แรงดันลบ Type3 ตามแบบของวิศวกรรมสถาน