ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนผังกรรมการปัจจุบัน

คณะผู้บริหารสมาคมฯ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
คณะผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2561 – 2563
ดร. ฤทธิรงค์  อินทรจินดา

ดร. ฤทธิรงค์ อินทรจินดา

นายกสมาคมศิษย์เก่า

ผศ.ดร. อนันต์ ธรรมชาลัย

ผศ.ดร. อนันต์ ธรรมชาลัย

อุปนายกคนที่ 1

ผศ.ดร. สมชาย เวชกรรม

ผศ.ดร. สมชาย เวชกรรม

อุปนายกคนที่ 2

นาง นภัสวรรณ แสงอ่อน

นาง นภัสวรรณ แสงอ่อน

นายทะเบียน

ผศ. ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์

ผศ. ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์

ปฏิคม

นาย ไพรัช กิจวรวุฒิ

นาย ไพรัช กิจวรวุฒิ

กิจกรรมพิเศษ

นาย พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ

นาย พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ

ประชาสัมพันธ์

นางสาว ภิญญาพัชญ์  เรืองแย้ม

นางสาว ภิญญาพัชญ์ เรืองแย้ม

เหรัญญิก

นาย ณรงค์  นาคสนติ์

นาย ณรงค์ นาคสนติ์

เลขานุการ

นาย ไพฑูรย์  ปลงสนิท

นาย ไพฑูรย์ ปลงสนิท

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาว แสงดาว  เทียมทัน

นางสาว แสงดาว เทียมทัน

กรรมการ

ดร. ธีจุฑา  ประสาทแก้ว

ดร. ธีจุฑา ประสาทแก้ว

กรรมการ

นาย ธนวัช  หอมแพน

นาย ธนวัช หอมแพน

สารสนเทศ

นาย สุริยันต์  อาจเดช

นาย สุริยันต์ อาจเดช

กรรมการ

นาย อนุชา  กาญจนกุลไพศาล

นาย อนุชา กาญจนกุลไพศาล

กรรมการ

นางสาว พัฒน์ชญา  แข็งเขตกาน

นางสาว พัฒน์ชญา แข็งเขตกาน

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคม