ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้เป็นปึกแผ่น ในการสร้างชื่อเสียง ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ


พันธกิจ

1.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย

2.สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

3.สนับสนุนศิษย์เก่าให้เกิดการพัฒนาสมาคมและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage of His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800