ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
วัตถุประสงค์ของสมาคม

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1.ประสานสามัคคี เกื้อกูลสนับสนุนในหมู่สมาชิก เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สําเร็จ การศึกษามา พึงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและประเทศชาติโดยไม่ขัดต่อศีลธรรมและผิดกฎหมายของประเทศ

2.เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนดําเนินโครงการ ต่างๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3.เป็นศูนย์รวมการศึกษา ค้นคว้า และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่สมาชิก บุคคล ผู้ ประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป ต่อเนื่อง

4.สนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตลอดจนให้ความร่วมมือ ด้านวิชาการ

5.ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยต่อบุคคลและ หน่วยงานภายนอก

6.ไม่ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage of His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800