ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก

about


                ในอดีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีอธิการบดีเพียงท่านเดียว ที่บริหารดูแลทั้ง 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตธนบุรี วิทยาเขตลาดกระบัง และวิทยาเขตพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ เป็นอธิการบดีคนแรกของสถาบันฯ ในเวลาต่อมาแต่ละสถาบันได้แยกการบริหารอย่างอิสระ โดยมี อาจารย์บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นท่านแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเมื่อได้มีการแยกบริหารกันอย่างอิสระ จึงได้มีพระราชบัญญัติของสถาบันขึ้น

                โดยกำหนดในธรรมนูญของสถาบันว่าจะต้องมีนายกสมาคมศิษย์เข้าร่วมเป็นกรรมการในส าสถาบันโดยตำแหน่ง อีกทั้งจะต้องมี ตันแทนศิษย์เก่าอีก 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นตัวแทนศิษย์เก่าทั้งหมด เป็นกรรมการในสภา สถาบันสมาคมศิษย์เก่าจึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีอาจารย์ บรรเลง ศรนิล ซึ่งในขณะนี้ท่านได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสถาบันฯ ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งร่วมกับกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคไทย - เยอรมัน กลุ่มเพื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ กลุ่มเพื่อนคณะคุรุศาสตร์ โดยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2529 และท่านอธิการบดีบรรเลง ศรนิล ก็เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นท่านแรก

สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสมาคมศิษย์เก่ารวมของทุกคณะและวิทยาลัยในสถาบัน ดำเนินการก่อตั้งขึ้นโดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์ดังนี้ : -
• ประสานสามัคคี เกื้อกูล สนับสนุนในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพที่พึ่งปฏิบัติต่อสังคม ไม่ขัดต่อศีลธรรม และกฎของบ้านเมือง
• เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างสมาชิก ศิษย์เก่า และ ส่งข่าวสารความก้าวหน้าของสถาบันยังมวลชนสมาชิกศิษย์เก่า
• เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบันของสถาบัน
• เป็นศูนย์รวมการศึกษา ค้นคว้า และ เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการแก่สมาชิก
• ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเมือง

กิจกรรมของสมาคมมีดังนี้
• สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันทั้งด้านกีฬา และ ทั่วๆไป ซึ่งทางสถาบันจัดขึ้น
• มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• เป็นศูนย์กลางในการติดต่อส่งข่าวสารระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน และในหมู่ศิษย์เก่าด้วยกัน
• ให้การบริการด้านข้อมูลศิษย์เก่า ศิษย์เก่าปัจจุบัน และ คณาจารย์ของสถาบัน
• จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ

                 ในปัจจุบันการจัดงานและกิจกรรมของสมาคมฯ มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานน้อยมาก และศิษย์เก่าที่มาเข้าร่วมงานจะเป็นบุคคลเดิม เพราะในการติดต่อกับศิษย์เก่านั้น ทางสมาคมฯ จะใช้ข้อมูลที่อยู่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงทำให้สมาคมติดต่อไปแล้ว แต่ศิษย์เก่าไม่ได้รับข้อมูล ทำให้สมาคมฯ ไม่สามารถติดต่อกับศิษย์เก่าได้ทั่วถึงกัน จึงเกิดการขาดการติดต่อกับศิษย์เก่า และหน้าที่การงานของศิษย์เก่า ซึ่งในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้ขยายตัวออกสู่ภูมิภาคมากขึ้น ทำให้ศิษย์เก่าที่ทำงานในส่วนภูมิภาคไม่สะดวก ในเรื่องของการเดินทางและที่พักอาศัย ที่มาร่วมงานกับทางสมาคม ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ศิษย์เก่าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น

ทางสมาคมศิษย์เก่าจึงได้ก่อตั้ง เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าสจพ. ขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาในการติดต่อศิษย์เก่า และ เพื่อความสะดวกในการกระจายข่าวอย่างทั้วถึง ภายในศิษย์เก่าด้วยกันเอง โดยทางเว็บไซต์ได้ทำหน้าที่เป็นศุนย์รวมศิษย์เก่า สจพ.
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage of His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800