ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

          มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

          เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 58 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สื่อมวลชน และเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติยศของคนดีศรีแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “58 ปี ตามรอยพ่อ สานต่อนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          กิจกรรมในงานแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย

          ภาคเช้า เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

          เวลา 10.00 น. พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. เพื่อแสดงความเคารพและน้อมระลึกถึงอาจารย์คุณของ ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์และวางรากฐานรูปแบบการศึกษาแบบเยอรมัน ให้มี ความเข้มแข็ง มั่นคง และมีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน”

          เวลา 17.00 น. งานเลี้ยงภาคค่ำ มีการประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศแห่งปี 2560 ได้แก่ โครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และสื่อมวลชน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.

          ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091, 0-2586-9010 หรือ www.kmutnb.ac.th

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800