ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    คำสั่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2/2560

 

          คำสั่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2/2560

          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่างแก้ไขข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยในปัจจุบัน ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับแก้ไข ปี พ.ศ.2558) ยังมิได้ระบุคำว่า “ในพระบรมราชูปถัมภ์” ตามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ลงในข้อบังคับหมวดที่ 1 ความทั่วไปข้อ 1 อีกทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้กำหนดตราสัญลักษณ์สมาคมศิษย์เก่าขึ้นใหม่ และได้รับอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 1 ข้อที่ 2

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800