ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    ประกาศผลการประกวดการออกแบบ LINE STICKER ในหัวข้อ “ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการตัดสินการประกวดออกแบบ LINE STICKER ในหัวข้อ “ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

นายพงศ์ตะวัน ฉายประทีป นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 42. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. นายสิทธิศานต์ พุ่มพลายงาม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

2. ทีมของนายกรวีร์ ศรีชัยนนท์ นักศึกษาคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า(ปวช.) ชั้นปีที่ 2ขอให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน มาพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800