งาน"ทำบุญครบรอบ 8 ปี STRI" ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน"ทำบุญครบรอบ 8 ปี STRI" ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ >>>
งาน“วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน” แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารจากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติมอบของขวัญและร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.พินิจ จารุสมบัติ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปริญญาวิศ

อ่านต่อ >>>
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จำนวน 4,950 คน โดย

อ่านต่อ >>>
นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ"สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ตามรอยพ่อ ครั้งที่๒"

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ท่านนายกสมาคมฯ กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 10/2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 215-216 สำนักงานอธิการบดี อาคารเอนกประสงค์ โดยมีคุณวีรวรรณ วิสูต

อ่านต่อ >>>
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต จากสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย กรรมการสมาคมฯ ดร.พิษณุ วิชยโยธิน และ ดร.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต จากสาขาวิช

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800